• 021-44116995
  • namaplusco@gmail.com
  • اسفند

    ۱۷

    ۱۳۹۷
  • 370
  • 0
دیوار نما(veneer wall)

دیوار نما(veneer wall)

این نوع نما مشابه دیوار پردهاي غیرشفاف است. دیوار نما میتواند در سازه هاي قابی و سازه هاي دیوار باربر استفاده شود. در این نوع نما وجود یک دیوار پشتیبان اجباري است. بارهاي وارد بر دیوار نما به دیوار پشتیبان منتقل میشود. دیوار پشتیبان بارها را به قاب سازه اي ساختمان منتقل میکند. دیوار نما به دو نوع مهار شده و چسبانده شده تقسیم میشود. در نماي مهار شده، مهار، نما را به سازه پشتیبان متصل میکند. بنابراین علاوه بر انتقال و تحمل بار ثقلی نما، این مهار باید بارهاي باد و زلزله را از نما به دیوار پشتیبان انتقال دهد. دیوار نماي مهار شده، عموماً با یک فضاي خالی 50 میلیمتري بین نما و دیوار پشتیبان به صورت یک دیوار زهکش طراحی میشود. در نماي چسبانده شده، نما به دیوار پشتیبان چسبانده میشود. در این حالت حتماً باید نما با المان مناسب براي تحمل بارهاي لرزهاي به دیوار پشتیبان مهار شود و چسباندن تنها به منظور انتقال بارهاي ثقلی است. نماي چسبانده شده، دیواري با سطح آببندي شده است. Stucco و EIFS نمونه هایی از دیوار با سطح آببندي شده هستند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما بعد از 24 ساعت نمایش داده خواهد شد

لغو پاسخ