• 021-44116995
  • namaplusco@gmail.com

COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary
سیستم دفع پرندگان
سیستم دفع پرندگان

محافظت از ساختمان ها در برابر پرندگان مزاحم بخصوص در مناطقی که جمعیت کثیری از این پرندگان حضور دارند امری ضروری است.محافظت از ساختمان ها در برابر پرندگان مزاحم بخصوص در مناطقی که جمعیت کثیری از این پرندگان حضور دارند امری ضروری است.

چرا که یک ساختمان محافظت نشده در برابر این پرندگان همواره در معرض فرسایش ناشی از فضولات است ,و ضمن ایجاد ظاهری ناخوشایند برای نما ی ساختمان در نهایت می تواند سلامت ساکنان را نیز تهدید کند.بیشتر مشکلات ساختمان ها با پرندگان از جایی شروع می شود که پرندگان یک نشیمن گاه روی نمای ساحتمان پیدا می کنند، که این موضوع در طراحی و ساخت ساختمان های جدید می توان مد نظر قرارگیرد.

اما در ساختمانهای قدیمی تر می توان با طرح ریزی و اجرای سیستم های دافع پرندگان از ایجاد مزاحمت برای ساختمان و ساکنان جلوگیری کرد.این سیستم ها به طور کل شامل سیستم های شاخه ای ، سیم های فنری، تورهای شبکه ای و  نوارهای سوزنی هستند که با جلوگیری از ورود پرندگان به محوطه ی مورد نظر یا جلوگیری از نشستن پرندگان روی نشیمن گاه ها به کار آمده و به دفع پرندگان کمک می کنند.در موارد خاص نیز می توان از نوارهای شوک ضعیف الکتریکی جهت دفع پرندگان استفاده کرد.

نصب به موقع سیستم های تخصصی دافع پرندگان:

  •  آراستگی نمای ساختمان

  • صرفه جویی در هزینه های ثانویه

  • بهبود شرایط زندگی و کاری برای ساکنان

  • ایجاد فضایی تمیز و عاری از فضولات پرندگان